• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านจับไม้
 • วิสัยทัศน์

  “ โรงเรียนระบบดี วิถีแห่งคุณภาพ และคุณธรรม ก้าวนำเป็นโรงเรียนเข้มแข้งของชุมชน ”

   

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่าง เสมอภาค มีคุณภาพ และทั่วถึง

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่หลักปรัชญา เศรษฐพอเพียง

  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4. จัดระบบผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

  5. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-20 09:44:16 น.

โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]