• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านจับไม้
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่าง เสมอภาค มีคุณภาพ และทั่วถึง

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่หลักปรัชญา เศรษฐพอเพียง

  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4. จัดระบบผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

  5. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

  เป้าหมาย

  1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

  2. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรบานขั้นพื้นฐานที่กำหนด

  3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

  4. ผู้ปกครองและชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5. ครูมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

  6. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาได้

  8. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-20 09:44:16 น.

โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]