• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านจับไม้


 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560



  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545



  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553



  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562



  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546



  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553



  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562



  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547



  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551



  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)



  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)



  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546



  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545



  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562



  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-09-12 15:07:56 น.

โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]